Sopimus- ja toimitusehdot

Ledistys Oy:n yleiset sopimus- ja toimitusehdot

Yleiset sopimus- ja toimitusehdot

1. Soveltaminen

Nämä yleiset ehdot ovat voimassa edellyttäen, ettei muuta ole kirjallisesti sovittu.

2. Sopimuksen tekeminen

Kaikkiin Ledistys Oy:n sopimuksiin, toimituksiin ja tarjouksiin sovelletaan vain näitä ehtoja. Muut ehdot ovat voimassa vain, jos Ledistys Oy on hyväksynyt ne kirjallisesti. Tämä koskee myös tilannetta, jossa asiakas vahvistaa Ledistys Oy:n tekemän tarjouksen viittaamalla omiin liiketoiminta- tai ostoehtoihin. Ellei muista määräajoista ole sovittu, Ledistys Oy:n tekemät tarjoukset ovat voimassa kuukauden ajan tarjouspäivästä. Jos tilaus poikkeaa tarjouksesta, tarjous ei ole voimassa.

3. Hinnat ja maksuehdot

Hinnastojen hinnat ovat arvonlisäverottomia hintoja. Ledistys Oy pidättää oikeuden tarvittaessa muuttaa hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä poissulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido Ledistys Oy:tä lisätilausten yhteydessä. Ledistys Oy varaa oikeuden muuttaa maksuehtoja sopimuksen solmimisen jälkeen, jos asiakkaalla on maksuhäiriöitä.

4. Maksuehdot

Laskut maksetaan laskussa mainitun maksuehdon mukaisesti. Mikäli ostaja ei maksa laskua sen eräpäivään mennessä, on Ledistys Oy:llä oikeus vaatia viivästyneeltä ajalta kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen viivästyskorko. Mikäli ostaja ei maksa laskuaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua eräpäivästä, on Ledistys Oy:llä oikeus purkaa kauppa ja noutaa myymänsä tavara ostajan kustannuksella takaisin. Mikäli tavaran noutaminen on mahdotonta, on Ledistys Oy:llä oikeus vaatia ostajalta vahingonkorvausta sille aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvauksen suuruudella ei ole ylärajaa.

5. Asiakkaan vastuu

Asiakas vastaa lähettämänsä materiaalin oikeuksista ja mahdollisista oikeudellisista vastuista. Asiakkaan tulee huolehtia suoritettavan työn esivalmisteluista niin, että tilattu työ voidaan aloittaa asiakkaan tiloissa sovittuna ajankohtana. Asiakas on velvollinen hankkimaan tarvittavat työluvat sekä informoimaan omaa henkilöstöä suoritettavasta työstä. Ellei erikseen ole sovittu, asiakkaan tulee järjestää esteetön pääsy työkohteeseen työturvallisuuslakia noudattaen. Mikäli asiakas ei huolehdi velvoitteistaan ja työsuorite viivästyy tai peruuntuu kokonaan, Ledistys Oy:llä on oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta sille aiheutuneesta välittömästä ja välillisestä vahingosta. Korvauksen perusteena käytetään menetettyä työaikaa.

6. Vastuuhenkilöt, valtuudet ja alihankinnat

Ledistys Oy sitoutuu asettamaan riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön palvelun tuottamiseen. Mikäli vastuuhenkilö vaihtuu, Ledistys Oy sitoutuu asettamaan tehtävään uuden vastaavan ammattitaidon omaavan henkilön. Ledistys Oy:n tulee täydennys- ja muuta koulutusta järjestämällä huolehtia henkilöstönsä ammattitaidon säilymisestä ja kehittämisestä. Alihankkijaa käytettäessä Ledistys Oy vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan.

7. Arkistointi, salassapito ja tietojen anto.

Ledistys Oy noudattaa asiakirjojen arkistoinnissa, säilyttämisessä ja hävittämisessä vastaavaa kunnallista toimintaa koskevia säännöksiä ja ohjeita. Ledistys Oy:n palvelun tuottamista varten tilaajalta saamat asiakirjat ovat luottamuksellisia ja tilaajan omaisuutta.
Sopimuksen päättyessä Ledistys Oy luovuttaa tilaajalle hallinnassaan olevat asiakirjat (sekä sopimuksen alussa luovutetut että sopimusaikana syntyneet) sekä muut sopimusaikaiseen yhteistyöhön liittyvät tekijät. Sopimuskauden viimeinen maksuerä Ledistys Oy:lle maksetaan vasta, kun tilaaja on hyväksynyt asiakirjoihin yms. siirtoon liittyvät asiat. Sopijaosapuolet sitoutuvat antamaan toisilleen tiedot sopimuksen
tehtäväalueeseen liittyvästä toiminnastaan, sen muutoksista ja kehittämissuunnitelmista.
Ledistys Oy:tä sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Kumpikin osapuoli sitoutuu pitämään salassa kaikki tietoonsa tulleet toista osapuolta koskevat liike- ja ammattisalaisuudet. Salassapitovelvollisuus pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä.

8. Toimitusehdot ja vaaranvastuun siirtyminen

Jos muusta ei ole sovittu, Ledistys Oy toimittaa tuotteet noudattaen Finnterms 2001 toimitusehtoja. Lähetyskustannukset veloitetaan tilaajalta, jos muuta ei ole sovittu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tämän otettua tavaran vastaan taikka kun Ledistys Oy antaa tavaran rahdinkuljettajan haltuun toimitettavaksi ostajalle.

9. Toimitusaika/Viivästys

Toimitusajat/toimituspäivät sitovat Ledistys Oy:tä vain, jos ne on nimenomaan kirjallisesti vahvistettu. Ledistys Oy on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran
valmistaja tai se, jolta Ledistys Oy tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Ledistys Oy:n toimitus tämän johdosta viivästyy, Ledistys Oy ei ole velvollinen korvamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.
Mikäli tavaraa tai palvelua ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

10. Ylivoimainen este

Ledistys Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio, tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö, tai muu sellainen este, jota Ledistys Oy ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.
Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, Ledistys Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Ledistys Oy ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja se on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

11. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus Ledistys Oy:n myymään tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu Ledistys Oy:lle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

12. Tavaran virheet ja takuu

Ledistys Oy:n valmistamilla ja myymillä tuotteilla on 5 vuoden takuu. Takuuaika alkaa tuotteiden hankintaa koskevaan laskuun ja/tai lähetteeseen merkitystä toimituspäivästä. STUL jäsenistölle myönnetään STUL takuu joka on voimassa STUL takuuehdoissa määritellyn maksimiajan. Sikalassa takuu on 2 vuotta.

Takuuaikana valaisimien valonmäärän sallitaan laskevan enintään 20% luvatusta valonmäärästä. Ledistys Oy:llä on oikeus vaihtaa kaikki Ledistys Oy:n tekemästä suunnittelusta, raaka-aineesta tai valmistuksesta johtuvat virheelliset tuotteet.
Ledistys Oy ei vastaa ostajan taikka kolmannen osapuolen tai tavaran aiheuttamista vahingoista. Ledistys Oy ei vastaa virheistä, jotka aiheutuvat vaaranvastuun siirtymisen jälkeen ilmaantuneista syistä.
Jos toimitus on joiltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä Ledistys Oy:lle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Mikäli ostaja ei reklamoi Ledistys Oy:tä mainitun määräajan kuluessa, menettää ostaja oikeutensa esittää virheeseen perustuvia vaatimuksia. Takuukorjaukset eivät vaikuta takuuaikaan.

Velvollisuus suorittaa takuukorjaus ja takuu raukeavat:

a. mikäli laitteen arvokilpeä on muutettu tai se on poistettu;

b. laitteen ostoa koskevaa maksutositetta ei esitetä;

c. mikäli joku muu kuin asianmukaiset sähköasennusoikeudet omaava urakoitsija on tehnyt asennuksen;

d. mikäli joku muu kuin Ledistys Oy on tehnyt laitteelle korjauksia;

e. laite on asennettu siten tai laitteelle on tehty korjauksia siten, että työtä ei voida pitää ammattimaisesti ja ammattitaitoisesti tehtyinä;

f. laite on rikottu mekaanisesti tai sille on aiheutettu korroosiota;

g. laitetta ei ole käytetty suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti ja käyttöohjeiden sekä voimassa olevien määräysten mukaisesti.

h. laitetta on käytetty suunniteltujen käyttöolosuhteiden vastaisissa olosuhteissa

i. laite on avattu

Takuu ei kata vikaa, jonka aiheuttaa salamanisku tai jännitteen muutos tai muu vastaava vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleva seikka.

Takuu ei myöskään kata tuotteen aiheuttamia tai takuukorjauksesta aiheutuvia välillisiä vahinkoja eikä laitteen irrottamisesta, lähettämisestä eikä uudelleenasentamisesta aiheutuvia vahinkoja tai menoja.

13. Palautukset

Palautukset on aina sovittava etukäteen Ledistys Oy:n edustajan kanssa. Ledistys Oy hyväksyy palautettavaksi vain ehjät ja kokonaiset tuotteet. Hyvityshinta on laskutettu summa, josta vähennetään 20 prosenttia. Erikoistilauksena toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksena vastaan. Palautettujen tuotteiden omistusoikeus on Ledistys Oy:llä.

14. Tuotevastuu

Tuotteita on käytettävä vain rakenteissa ja olosuhteissa, joihin ne on tarkoitettu. Tuotteen käytössä on noudatettava Ledistys Oy:n antamia ohjeita sekä yleistä varovaisuutta. Ledistys Oy ei vastaa ohjeiden vastaisesta käytöstä eikä niistä aiheutuneista vahingoista. Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta on ostajan annettava jälleenmyynnin taikka edelleen luovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava Ledistys Oy:n tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

15. Sopimuksen muuttaminen

Sopimuksen muuttaminen tehdään kirjallisella muutossopimuksella. Yhteyshenkilöt voivat sopia pienistä sopimusmuutoksista. Muutokset kirjataan.

16. Purkamisperusteet ja sanktiot

Jos tätä sopimusta jommankumman osapuolen toimesta olennaisesti rikotaan, sopimus purkautuu ilman irtisanomista välittömästi ja voi aiheuttaa vahingonkorvausvelvoitteen sille, joka on rikkonut sopimusta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa (yksi kuukausi) korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kummallakin sopijaosapuolella on oikeus purkaa sopimus, jos sopimuksen täyttyminen ylivoimaisen esteen jatkumisen vuoksi tulee mahdottomaksi tai viivästyy oleellisesti. Jos Ledistys Oy joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan, tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Ledistys Oy:lle.

Tilaajalla on purkuoikeus, mikäli Ledistys Oy ei pysty aloittamaan toimintaansa sopimuksen mukaisesti.

Sanktiot

Tilaajan on ilmoitettava Ledistys Oy:lle korvausvaatimuksensa kirjallisesti. Ellei muuta sovita, kumpikaan osapuoli ei ole velvollinen korvaamaan toiselle osapuolelle mitään epäsuoraa tai välillistä vahinkoa, kuten esim. menetettyä tuloa.

17. Sopimuksien siirto

Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää sopimuksia kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen suostumusta, ellei siirto liitty joko liikkeenluovutukseen tai jommankumman sopimusosapuolen yritystoiminnan sisäiseen uudelleen järjestämiseen.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovellettava laki

Ledistys Oy:n ja ostajan väliset riidat ratkaistaan Ledistys Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa. Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

19. Salvatorinen lauseke

Jos vähintään yksi tämän sopimuksen ehdoista muuttuu laittomaksi tai pätemättömäksi tai mahdottomaksi pitää voimassa nykyisen lainsäädännön mukaan tai myöhemmin, se ei vaikuta muiden määräysten laillisuuteen. Tällöin sopimusosapuolet täyttävät pätemättömän ehdon toimimalla tavalla, joka vastaa mahdollisimman hyvin pätemättömän määräyksen tarkoitusta.

20. Suhde kuluttajalainsäädäntöön

Mikäli nämä yleiset toimitusehdot ovat ristiriidassa kuluttajansuojalain tai muun kuluttajalainsäädännön kanssa, noudatetaan kuluttaja-asiakkaisiin ensisijassa, mitä ko. lainsäädännössä määrätään.